Operator żurawi przenośnych- HDS

Warunki które muszą spełniać kandydaci na kurs:

  • ukończone 18 lat;
  • stan zdrowia uprawniający do prac z zakresu objętego kursem, udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza diagnostę medycyny pracy

 

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników do egzaminu składanego przed komisją UDT dla uzyskania kwalifikacji uprawniających do eksploatacji żurawi przenośnych klasy II Ż.

 

Czas trwania kursu:

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 12 godzin lekcyjnych praktycznych (I godz. lekcyjna= 45 min.)

 

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

                  

                                  

powrót